სესხის რუსეთშიმოვალეთა ხელი მოაწერეს სასესხო ხელშეკრულებას, სანამ, შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემები, ბანკი ირჩევს გადაცემის მოთხოვნის უფლება მათი ვალი კოლექციონერები

თუ თქვენ გაქვთ ოვერდრაფტის (ინგლისური

ოვერდრაფტი -«მეტი დაგეგმილი) — სპეციალური სქემა მოკლევადიანი სესხი, რომელიც დასაშვებია, იმ პირობით, რომ მსესხებლის (ფიზიკური ან იურიდიული პირი) აქვს საკუთარი ანგარიში ბანკში.

მნიშვნელობა დაშვებული ოვერდრაფტის რომ, მოხსნის ან გადაცემის ნებისმიერი ფული, მსესხებლის, ხელშეკრულების კრედიტორი